Dlaczego kryzys strefy euro trwa tak długo i dlaczego europejscy politycy dopuścili do tak ogromnego wzrostu bezrobocia?

Nie można zrozumieć kryzysu w strefie euro bez zrozumienia historii euro.  Waluta euro zrodziła się z politycznych aspiracji do integracji europejskiej.  Ekonomia odgrywała tu rolę drugoplanową. Jest to o tyle ironiczne, gdyż odejście od własnej waluty jest jedną z najpoważniejszych decyzji gospodarczych podejmowanych przez państwo.

Nie istnieje unia polityczna jednocząca kraje strefy euro.  Decyzje muszą być podejmowane na drodze kompromisu 17 niepodległych państw.  Jest to proces mało efektywny i powolny.

Brak unii politycznej bardzo ogranicza możliwości walki z kryzysem gospodarczym i finansowym.  Dlatego te kraje strefy euro, które znalazły się w kryzysie pozostają w bardzo niekorzystnej równowadze deflacyjnej.  Taki proces dostosowania gospodarki jest podobny do okresu parytetu złota sprzed kilkudziesięciu lat.  Koszty gospodarcze prowadzą do napięć politycznych, które tworzą warunki do zaistnienia kolejnych kryzysów w przyszłości.

Alternatywą dla dalszej integracji są pewne formy rozpadu strefy euro.  Jeśli kraje nie mogą dojść do porozumienia i wypracować wspólnego stanowiska, logiczną konsekwencją jest powrót do niezależnej krajowej polityki gospodarczej, w tym do własnej waluty.  Zagadnienie rozpadu strefy euro jest bardzo złożone i źle rozumiane. Wiąże się z nim wiele mitów, które należy rozwiać.

Euro w formie pierwotnej upadło.  Znajdujemy się w procesie tworzenia nowego euro.  Europejscy urzędnicy chętnie określają go mianem EMU 2.0.  Ten proces wciąż trwa i jest za wcześnie, aby z pewnością stwierdzić jaką formę przyszłe euro przybierze i czy będzie w stanie przetrwać obecny kryzys gospodarczy i społeczny.

Los Europy i kierunek światowych rynków finansowych bardzo zależą od tego jak dalej przebiegać będzie ewolucja waluty euro.

Czy będzie to waluta mocna? Czy będzie walutą słabą?  Czy podzieli się na kilka części?  Sposób w jaki obecny paraliż zostanie przełamany ukształtuje przyszłość euro, będzie miał wpływ na życie milionów obywateli Europy i nada kierunek wielu rynkom finansowym.

Poland-flag